• Simple Item 2
  • 1

Normativa educativa

Currículums vigents per als ensenyaments elementals de música a centres oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Currículums vigents per als ensenyaments professionals de música en els conservatoris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Currículums vigents per als ensenyaments elementals de dansa en centres oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Currículums vigents per als ensenyaments professionals de dansa en els conservatoris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
DECRET 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB 187 núm. 23/12 / 2010)
Resolució de dia 2 de maig de 2022 del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s'autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) i es dicten normes específiques d'admissió al mateix per al curs acadèmic 2022-2023
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 14 d'abril de 2009, per la qual es regula el procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 i els premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2018-2019

Documents interns

Programació general anual del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca
Memòria del curs 2022/2023 del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca
El P.L.C (Projecte lingüístic de centre) del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, per consultar-prémer a l'enllaç:
El P.C. (Pla de convivència) del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca va ser aprovat pel Consell Escolar el 19-10-2012, per consultar prémer a l'enllaç:
El P.A.T. (Pla d'acció tutorial) del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca va ser aprovat pel Claustre el 20-04-2011, per consultar-lo prémer a l'enllaç:
El P.A.D. (Pla d'atenció a la diversitat) del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca va ser aprovat pel Claustre el 30-06-2011, per consultar prémer a l'enllaç:
El P.E.C. (Projecte Educatiu de Centre) del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca va ser aprovat pel Consell Escolar el 2015.07.01, per consultar prémer a l'enllaç:
Projecte de Direcció del Conservatori Professional de Mallorca 2018-22, per consultar prémer a l'enllaç:
Reglament d'Organització i Funcionament del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca aprovat pel Consell Escolar el dia 6 de juny de 2019
Pla Digital de Centre desenvolupat pels membres encarregats de dinamitzar i millorar la Competència Digital Educativa del centre seguint les instruccions de principi de curs proporcionades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.